Tiwtora Safon Uchel wedi'i Deilwra

Yn darparu tiwtora mathemateg a gwyddoniaeth mewn amgylchfyd cyfeillgar.

Gweler Geirdaon    ENGLISH

AMDANAF


Pwy Ydw I?

F'enw yw Alan Davies a bues i'n athro Mathemateg, Gwyddoniaeth a TGCh uwchradd am 20 blynedd. Roeddwn yn Bennaeth Cemeg am 12 blynedd a Phennaeth Chweched am 6 blynedd. Gallaf diwtora pob pwnc mewn Saesneg a'r Gymraeg.

Pam Dewis Minnau?

Rwyf yn diwtor proffesiynol gyfer llawer o flynyddoedd o brofiad yn addysgu disgyblion a myfyrwyr rhwng 11 a 19. Nid yn unig ydwyf wedi addysgu nifer o bynciau i TGAU a Safon Uwch, rwyf hefyd wedi cymryd diddordeb gweithredol mewn lles fy myfyrwyr ac rwyf yn cymryd yr agwedd fugeiliol o diwtora ac addysgu'n ddifrifol iawn.
Fel Pennaeth Chweched, roeddwn yn gyfrifol am gyflwyno polisïau bugeiliol yn ogystal ag arwain myfyrwyr parthed gyrfaoedd a cheisiadau UCAS.
Rwyf yn hynod frwdfrydig am ddysgu ac mae gennyf ddiddordeb enfawr yn y meysydd rwyf yn eu tiwtora. Rhedais nifer o glybiau gwyddoniaeth a gweithdai adolygu yn f'amser sbâr ac yn ystod gwyliau ysgol.
Yn ychwanegol, rwyf wedi gwasanaethu ar banel ymgynghori Llywodraeth Cymru parthed adnoddau dysgu dwyieithog ac rwyf wedi cyflwyno sesiynau HMS i athrawon (ar ran AALl RCT) ar sut i integreiddio defnydd byrddau gwyn rhyngweithiol i'w gwersi yn effeithiol.

Fy Nghefndir Academaidd

Astudiais Ffarmacoleg ym Mhrifysgol Caerdydd (PCCC) o 1987 i 1990 ac yna gweithiais am 3 blynedd mewn labordai, gan ennill Diploma mewn Technegau Biofeddygol yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Cymru (1990-1993) wedi ennill ysgoloriaeth o'r Cyngor Ymchwil Meddygol. Yn ystod y cyfnod hwn cefais y cyfle i addysgu technegau ymarferol i fyfyrwyr meddygaeth, a wnaeth f'arwain i astudio ar gyfer TAR (Uwchradd) ym Mhrifysgol Cymru, Abersystwyth (1993-1994) cyn i mi ennill f'apwyntiad cyntaf.

GWASANAETHAU


Tiwtora yn fy Nghartref, Bore tan Hwyr 0830 - 1930.
Gweler Manylion Cyswllt ar gyfer Lleoliad.

Bioleg

Gallaf diwtora TGAU a Safon Uwch Bioleg.

Cemeg

Gallaf diwtora TGAU a Safon Uwch Cemeg.

Ffiseg

Gallaf diwtora TGAU Ffiseg.

Mathemateg

Gallaf diwtora TGAU Mathemateg.Unigol

Mae'n well gan y rhan fwyaf o fyfyrwyr dderbyn sesiynau unigol gan fod y rhain yn gallu cael eu teilwra i'w hanghenion sbesiffig. Mae cynllun gweithredu yn cael ei gynhyrchu yn ystod y sesiwn gyntaf.

Grwpiau

Bydd yn well gan rai myfyrwyr i astudio gyda ffrindiau. Gall hwn fod yn ddatrysiad addas i rai gan all gynnig trafodaeth effeithiol ychwanegol. Mae'r sesiynau hyn hefyd yn cario gostyngiad o 20%.

Gwasgwersi

Bydd rhai myfyrwyr angen sawl sesiwn mewn cyfnod byr neu un sesiwn hir yn hytrach na sesiynau arferol. Dyw hyn ddim yn broblem, er bydd angen bwcio'n gynnar.

Paratoi ar gyfer Safon Uwch

Gall rhai sy'n astudio Cemeg i Safon A ffeindio'r fathemateg yn dipyn o her, yn enwedig os oedden nhw wedi astudio "Gwyddoniaeth Ddwbl" (Craidd ac Ychwanegol) yn hytrach na TGAU Cemeg. Dwi'n cynnig rhaglen "dal-i-fyny".UCAS

Fel Cyn-bennaeth Chweched Dosbarth roedd yn rhaid i mi wirio dros 50 datganiad personol pob blwyddyn a chynnig adborth ac awgrymiadau. Gall hwn fod yn gyfnod pryderus i fyfyrwyr. Dwi'n cynnig gwasanaeth gwirio datganiadau am ffi fechan.

Myfyrwyr Hŷn

Croeso mawr i fyfyrwyr hŷn. Boed angen sgiliau mathemategol ar gyfer cyrsiau Addysg Bellach neu Uwch neu eich bod chi'n astudio ar gyfer cymwysterau lefel 2 or 3 qualification (unrhyw fwrdd), dim problem. Gallaf hefyd gynnig cyngor ar dechnegau ar gyfer arholiadau ymarferol.

Sesiynau Skype

Er does dim byd yn gallu cymryd lle sesiynau ochr wrth ochr, gallaf gynnig tiwtora trwy Skype (neu Lync). Mae angen bod gan y myfyriwr mynediad i gyfrif Skype (neu Lync) a chysylltiad band-eang eitha' da. Mae cyfarfodydd grŵp ar Skype (neu fideo gynadledda ar Lync) hefyd yn bosib.

Rhaglennu'r We

A oes gennych chi ddiddordeb mewn cynhyrchu gwefannau? Mae gennyf sgiliau uwch mewn HTML, CSS, PHP, MySQL a Javascript, a phrofiad sylweddol gyda fframweithiau fel Laravel a jQuery. Os hoffech chi ddysgu sut i 'godio' yn gyffredinol neu os hoffech chi gynhyrchu gwefan sy'n defnyddio databasau, gofynnwch am fy nghwrs gwe.

GEIRDAON


Dyma sawl geirda oddi wrth fyfyrwyr a'u rhieni...

"Alan did a fantastic job tutoring my son for Biology A-level. He was extremely patient and always went the extra mile."
J.B., Pontyclun
"Tutored my daughter through A level Biology. Every lesson she would come away with a solid understanding of the topics she had previously been struggling with. Not only did the lessons help with the A Level but they will give her a good grounding for her university studies. Also, very fairly priced for such high quality tutoring."
C.E., Pontyclun
"Alan tutored my son for chemistry and physics GCSE, he made a real difference as my son finally understood some of the more difficult topics. He passed with good grades. Thank you very much!"
E.D., Pontyclun
"Can highly recommend. My son has been attending Ardpont Cyf for a while now, and has made excellent progress in science and maths, in preparation for GCSE exams. Alan is highly qualified and uses a variety of methods to ensure understanding. Thank you for your patience !"
A.D., Brynsadler
"Would like to highly recommended Alan, my daughter enjoyed each tuition session and it gave her better understanding of Biology and she completed her AS exam full of confidence. Thank you."

B.L., Cardiff
"I recommend without hesitation the tuition services of Mr. Alan Davies. We have found him to be reliable, punctual and very amenable. Our 16 year old daughter has benefited hugely from his quietly enthusiastic and knowledgeable one to one guidance and she feels more confident and well prepared for her upcoming GCSE examinations, and for this we are truly grateful."
P.H, Groesfaen

FAQs


Ydy tiwtora yn addas i mi?

'Dyw tiwtora yn sicr ddim yn "ddatrysiad gwyrthiol", ac yn bosib ddim yn addas i bob plentyn. Er, rwyf yn asesu sefyllfa pob myfyriwr ac yn gwneud argymhellion. Gan amlaf bydd myfyrwyr yn dioddef o ddiffyg hyder mwy nag unrhyw beth, felly mae'n bwysig bod y tiwtor yn gallu adnabod hyn a chynnal eich plentyn yn y modd mwyaf addas. Dylai fod athrawon (presennol a blaenorol) yn gallu gwneud hyn.

Ydy tiwtora yn ddrud?

Mae prisiau tiwtora yn adlewyrchu'r gwaith sydd ynghlwm â pharatoi, cyflwyno a gwerthuso sesiwn. Dwi'n paratoi yn drylwyr ar gyfer pob sesiwn, dwi'n darparu adnoddau papur fel cyn bapurau, nodiadau byrion ac rwy'n asesu tasgau gwaith cartref. Nid yw pob tiwtor yn darparu adnoddau nac ychwaith yn asesu gwaith tu all i'r sesiwn.

Rhestr Prisiau

Ai hobi yw hwn i chi?

Yn sicr ddim! Rwyf yn diwtor llawn amser ac yn cymryd fy nghyfrifoldebau o ddifri. Mae rhai yn cynnig tiwtora am "arian poced". Gochelwch fyfyrwyr prifysgol sy'n cynnig tiwtora - does dim profiad ganddyn nhw gyda byrddau arholi na'r gallu i gynnal gofynion anacademaidd neu fugeiliol eich plentyn. Mae gan fy nghwmni cofrestredig Indemniad Proffesiynol ac Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus.

Ydych chi'n ymweld â myfyrwyr?

Yn anffodus, ddim ar hyn o bryd. Mae fy yswiriant yn fy nghaniatáu i diwtora yn fy nghartref yn unig. Hefyd, byddai'r amser teithio a chostau tanwydd yn gwneud y tiwtora yn llawer yn ddrutach, efallai'n rhy ddrud. Rwyf yn hyblyg iawn o ran f'oriau a dwi'n wastad yn ceisio trefnu fy hun o gwmpas anghenion myfyrwyr. Mae'r sesiynau yn rhedeg o 0830 tan 1930. Caiff bwciadau achlysurol ar gyfer y penwythnos eu cymryd hefyd. Holwch ar gyfer hwn.

Ble ydw i'n mynd?

Mae croeso i chi barcio tu allan i'r tŷ, er nid yw nosweithiau gaeafol yn llawer o sbri. Yn ffodus, mae gan Bont-y-clun nifer o lefydd i "loetran" ac ymlacio. Tafarn yr Ivor Arms lawr yr heol; yn ystod y dydd, mae Porcellini's a'r Deli yn cynnig lluniaeth o ansawdd mewn awyrgylch cydnaws ac mae Leekes ar agor yn hwyr. Os ydych chi'n ymwelydd i Bont-y-clun, ewch am dro o gwmpas y pentref. Mae gennym amryw o siopau diddorol ac oriel. Fel arall, gallaf ddod â choffi neu de i chi tra'ch bod chi'n darllen eich papur.

Beth sydd yn digwydd?

Yn gyffredinol mae sesiynau yn cynnwys llawer o drafodaeth, esbonio a sicrhau bod y myfyriwr yn deall cysyniadau ac egwyddorion penodol. Caiff y ddealltwriaeth hon ei hasesu gydag ymarferion papur a chwestiynu llafar. Dwi ddim yn credu mewn rhoi cyn bapurau yn unig i fyfyrwyr, er gall hwn ffurfio rhan o sesiwn. Mae techneg arholiadau ac adeiladu hyder yn allweddol.

Pa gynlluniau sydd gennych chi?

Fel arfer, mae myfyrwyr yn gofyn am gyfres o diwtorialau dros gyfnod o amser, ambell waith heb derfyn sbesiffig. Mae hwn yn fy nghaniatáu i fwcio bloc o sesiynau ar gyfer y myfyriwr hwnnw. Dwi'n ceisio darganfod y cyfnod amser tebygol sydd angen ar y myfyriwr yn ystod y sesiwn gyntaf, gan gynhyrchu cynllun gweithredu. Bydd myfyrwyr eraill am fwcio sesiynau ar sail ad hoc. Mae hwn hefyd yn iawn, ond yn amlwg, does dim modd gwarantu cyfnodau penodol. Yn ogystal â hyn mae sesiynau grŵp a skype (neu lync) ar gael sydd yn cario disgownt.

Sut ydw i'n talu?

Fel rheol, bydd angen talu am sesiynau ar y dydd - dwi ddim yn derbyn tâl o flaen llaw nac yn derbyn dyledion i adeiladu (er mae pawb yn anghofio'i waled ar adegau!). Derbyniaf arian parod, siec (wedi'i wneud allan i "ARDPONT Cyf."), trosglwyddiad banc uniongyrchol a thaliadau PayPal. Does dim disgownt am arian parod gan fod popeth yn cael ei dalu i'r cwmni (ARDPONT Cyf.). Yn bresennol, dwi ddim y derbyn taliadau gan gerdyn. Dwi'n ceisio bod mor hyblyg ag sy'n bosib gyda sawl dull talu.

Gallwch chi gysylltu â mi trwy'r Gymraeg neu Saesneg. Bydd yn bleser i drafod 'da chi trwy'r Gymraeg.

Cofrestrwyd ARDPONT Cyf. gyda Tŷ'r Cwmnïau (Cymru): 9370827

Hawlfraint © 2015 ARDPONT Cyf. Dyluniad gan TemplateGarden ac addaswyd gan ARDPONT Cyf.